✅ Bezpieczne zakupy
✅ Masz czas na zwrot do 100 dni
✅ Darmowa dostawa od 160 zł
✅ Szybka wysyłka nawet w 24 godziny

Regulamin

Właścicielem oraz Administratorem Sklepu jest firma VTM Tomasz Ostrowski zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 8251898770, ul. 3 Maja 60/16, 08-110 Siedlce.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Sklepu internetowego, zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę, a także wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część,
 2. Sprzedawca – VTM Tomasz Ostrowski, ul. 3 Maja 60/16, 08-110 Siedlce.
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem ovovo.pl.
 4. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego ovovo.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierjąca umowę bezpośrednio związaną z jej działanością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, udostępnionego na podstawie przepisów o Cetralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej;
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego ovovo.pl;
 6. Kupujący – Klient oraz Konsument łącznie;
 7. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu poprawnych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Kupującemu Konta;
 8. Konto – indywidualny panel administracyjny Kupującego dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym ovovo.pl;
 9. Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 10. Koszyk – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego zakupu;
 11. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy;

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu ovovo.pl w tym ogólne zasady realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr.144, poz. 1204)
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz.1204).
 3. Korzystanie ze Sklepu może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu oznacza bezwarunkową akceptację i zobowiązanie Kupującego do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
 7. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Dla prawidłowego korzystania przez Kupujących z usług udostępnianych w ramach serwisu przez Sprzedawcę, niezbędne jest: połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, korzystanie z przeglądarki obsługującej język programowania JavaScript i HTML5, a ponadto akceptującej pliki typu cookies, oraz w przypadku Kupujących dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. W celu pełnego korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie Konta. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Kupujący.
 2. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie ovovo.pl poprzez podanie swoich Danych Osobowych (adres e-mail) zgodnych z prawdą.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie Kupujący niniejszym oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystępuje do korzystania ze Sklepu internetowego,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania ze Sklepu są prawdziwe,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Sklepu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Kupującego adres poczty elektronicznej wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,
  6. posiada prawo uzyskania informacji o prawie dostępu do własnych danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania, możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i możliwości żądania ich usunięcia w przypadku, gdy zostały zebrane z naruszeniem prawa bądź wbrew woli Kupującego, lub są już nieprzydatne do celu, do jakiego zostały zebrane;
 5. Po dokonaniu rejestracji, na podany adres poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła potwierdzenie zakończenia rejestracji wraz z linkiem służącym do aktywacji Konta. Z chwilą aktywacji Kupujący posiada możliwość korzystania z Konta, na które loguje się przy pomocy loginu i hasła wskazanego przy rejestracji.
 6. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości lub poprawności danych Kupującego, Sklep internetowy uprawniony jest do ich weryfikacji. W szczególności uprawniony jest do żądania od Kupującego dostarczenia lub okazania w wyznaczonym terminie (nie dłuższym niż 7 dni) dokumentów potwierdzających te dane, pod rygorem odstąpienia od Umowy z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Każdy Kupujący może mieć tylko jedno Konto. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do logowania. Wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie tych danych ponosi Kupujący.

Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową  ovovo.pl.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 5. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.
 6. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto poprzez wykorzystanie podanego przy Rejestracji loginu oraz hasła.
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. 
 8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, postępować zgodnie z podanymi wskazówkami na końcu potwierdzając chęć zakupu poprzez kliknięcie w przycisk „opłać”.
 9. Po dokonaniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 10. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
 11. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 798003007 lub e-mailem, pod adresem info@ovovo.pl. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) – po dokonaniu e-mailowego potwierdzenia dokonania prawidłowego zamówienia
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy
 13. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 11:00 oraz w soboty, niedziele i święta będzie rozpatrywana w najbliższym dniu roboczym.
 14. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Kupujący informowany jest przez Sprzedawcę o stanie zamówienia. Kupującemu przysługuje wówczas prawo do podjęcia decyzji w zakresie sposobu realizacji zamówienia poprzez częściową realizację aktualnie dostępnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania bądź anulowanie całości zamówienia. Brak decyzji Kupującego w terminie 3 dni od dnia poinformowania o częściowej niedostępności produktów uprawnia Sprzedawcę do wysłania dostępnych w zamówieniu produktów bądź anulowania zamówienia. O czynnościach wymienionych w niniejszym punkcie Kupujący zostanie poinformowany na wskazany przy Rejestracji adres e-mail.
 15. Sklep uprawniony jest do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych lub z innych powód weryfikacja danych zakończyła się negatywnie.

Ceny i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny widoczne na stronach internetowych Sklepu wyrażone są w walucie polskiej i stanowią wartość brutto. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Płatności za zamówione produkty można dokonać w następujących formach:
  1. Za przedpłatą dokonując przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Poprzez płatności elektroniczne. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
  3. Poprzez płatności następującymi kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Każdorazowo wszyskie formy są przedkładane informacyjnie zamawiającemu Kupującemu.
 4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 6. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni liczonych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.
 7. Aktualne ceny oraz wysokość kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość prawa do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.
 9. Gdy zaistnieje konieczność zwrotu środków, będą one wypłacane bezposrednio na konto kupującego. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, dokonujemy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Realizacja dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Kupującego faktura VAT.
 3. Wszystkie koszty związane z wysyłką Produktów na terenie Polski pokrywa Kupujący.
 4. Koszt wysyłki obliczany jest indywidualnie w zależności od wybranej formy płatności, wagi przesyłki oraz wyboru sposobu dostawy. Koszty wysyłki podane są w kwotach brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT, według stawki obowiązującej w dniu prawidłowego złożenia zamówienia.

Reklamacje – rękojmia

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego oraz osób fizycznych zawierjących umowę bezpośrednio związaną z ich działanością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, udostępnionego na podstawie przepisów o Cetralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku, gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt. 5c wyłącznie w sytuacji, gdy:
  1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
  2. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
  3. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
 8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  3. żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  4. żądać usunięcia wady.
 11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
 14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 24. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt. 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 25. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 26. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 27. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
 28. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 29. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 30. Adresem reklamacyjnym jest: ul. 3 Maja 60/16, 08-110 Siedlce.
 31. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Odstąpienie od umowy – zwroty produktów

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: info@ovovo.pl
 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu w postaci PDF
 3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  2. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 powyżej;
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu po uprzednim poinformowaniu Kupujących o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.
 4. W przypadku sporów wynikających pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym jest sąd określony zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie ovovo.pl/regulamin
 6. Za adres e-mail Sklepu internetowego uważa się info@ovovo.pl, za numer telefonu 798-003-007 za adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 60/16, 08-110 Siedlce. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl